Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden:


Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Dominique Haveman en op alle door haar aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door haar aangegane overeenkomsten tot levering van zaken en diensten van specialisten aan de wederpartij.
1.2 Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “klant” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot Dominique Haveman in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met haar gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder “wederpartij” ook verstaan degene op wiens opdracht en voor wiens rekening zaken en diensten worden geleverd.
1.3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voorzover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
1.4. Indien de wederpartij naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn deze voorwaarden niet van toepassing. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “levering (van zaken)”, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

Artikel 2: Bezorgkosten en leveringstermijn
Voor de bezorging van bestellingen (make-up, accessoires, haarextentions), e.d.) belast Dominique Haveman u met het geldende tarief van Post nl.  
Dominique Haveman zal opgegeven aflevertijden of termijnen van uitvoering zo nauwkeurig mogelijk aanhouden met als uitgangspunt dat binnen 7 werkdagen na betaaldatum de goederen geleverd worden mits voorradig. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd, is Dominique Haveman niet gebonden aan opgegeven aflevertijden en/of uitvoeringstijden.

Gipbuik/hand dienen na melding dat deze klaar is, binnen 2 weken opgehaald te worden, met hoge uitzondering daar gelaten. Indien de gipsbuik/hand niet opgehaald wordt binnen genoemd termijn zal er opstalling kosten berekend worden van € 1,00 per dag.

Artikel 3: Annuleringskosten
Bij eenzijdige annulering van de wederpartij – om wat voor reden dan ook – tot veertien dagen voorafgaand aan het evenement vervalt de reeds gedane aanbetaling dan wel is wederpartij een percentage van de afgesproken prijs verschuldigd.( 3 weken van te voren 50%, 2 weken van te voren 70%, 1 week van te voren  90%).
Annulering nadien is op straffe van het volledig afgesproken bedrag.

Indien annulering plaats vind vlak na de proefdag, worden alleen de kosten in rekening gebracht.

Artikel 4: Betaling
4.1 Betalingen dienen te worden voldaan zoals afgesproken of vermeld staat op de factuur/ bevestiging. Bij betalingen op rekening dient het bedrag binnen tien (15) dagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven op de rekening van Dominique Haveman
4.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd over het gehele factuurbedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag.
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Dominique Haveman moet maken ter inning van het door wederpartij aan haar verschuldigde, komen ten laste van opdrachtgever.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud
5.1. Alle verkochte en afgeleverde goederen blijven eigendom van Dominique Haveman, totdat door wederpartij alle te zijnen lasten nog openstaande vorderingen, opeisbare en niet-opeisbare, zullen zijn voldaan. De wederpartij is gehouden aan de tot terugneming op zijn kosten van gekochte en afgeleverde goederen medewerking te verlenen in geval de wederpartij op enigerlei wijze ten opzichte van Dominique Haveman in gebreke is gebleven.
5,2, Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dominique Haveman is doorverkoop van de geleverde producten door wederpartij aan derden niet toegestaan.

Artikel 6: Reclames
6.1. De wederpartij is gehouden de goederen, diensten of werkzaamheden direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen acht dagen na het tijdstip van aflevering van goederen en diensten c.q. oplevering van enig werk schriftelijk bij van Dominique Haveman te worden ingediend onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen en diensten.
Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 24 uur na aflevering bij van Dominique Haveman schriftelijk te worden gemeld op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.
6.2. Dominique Haveman is ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade ontstaan door hele of gedeeltelijke leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.
6.3. De wederpartij is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame bestaat terug te zenden.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
7.1. Dominique Haveman is niet aansprakelijk voor schade, die mocht zijn ontstaan, wanneer specialisten bij enige afspraak, die al dan niet door tussenkomst van Dominique Haveman tussen wederpartij en specialist tot stand is gekomen, niet of gebrekkig nakomt.
7.2. Dominique Haveman is niet aansprakelijk voor schade die aan de wederpartij wordt toegebracht door de door Dominique Haveman ingezette specialisten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de specialist(en). In het laatste geval zal wederpartij de schade direct op de specialist(en) verhalen.
7.3 Dominique Haveman is niet aansprakelijk voor schade die aan de wederpartij wordt toegebracht door Dominique Haveman, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Dominique Haveman.
7.4. Wederpartij vrijwaart Dominique Haveman van aanspraken in verband met schade die aan derden is toegebracht door Dominique Haveman of door Dominique Haveman  ingezette specialist(en) in de uitvoering van de werkzaamheden voor de wederpartij, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Dominique Haveman of ingezette specialiste(en).
7.5. Indien de wederpartij zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd c.q. doen uitvoeren, vervalt elke verplichting.

Artikel 8: Privacy
De door u verstrekte gegevens worden opgenomen in het Dominique Haveman klantenbestand. In dit bestand worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling en uitvoering van de opdrachten. Het klantenbestand wordt gebruikt voor de uitvoering en afwikkeling van de opdrachten en uitsluitend voor marketingdoeleinden van I Dominique Haveman.

Artikel 9: Overmacht
Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten de macht van Dominique Haveman die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming, waaronder o.a. ook vallen omstandigheden als ziekte, plotselinge afzegging of no-show specialist). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties. Indien Dominique Haveman door overmacht haar leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen is zij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te haar keuze. Ingeval van overmacht kan de wederpartij Dominique Haveman niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 10: Toepasselijk recht
Op de door I Dominique Haveman gedane offertes en op alle door haar aangegane overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11: Geschillenbeslechting
Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met of voortvloeiende uit door Dominique Haveman aangegane overeenkomsten en door haar verrichte leveringen en diensten worden berecht door een daartoe bevoegde rechter in Nederland.